Όροι Χρήσης

Οι όροι χρήσης της ιστοσελίδας μας

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας thewebfitnesshub.com παρέχεται η δυνατότητα μέσω διαδικτύου (on line) εγγραφής και αγοράς συνδρομής παροχής υπηρεσιών γυμναστικής, καταβάλλοντας το τίμημα που αναγράφεται στην παρούσα ιστοσελίδα, με πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας ή  με πληρωμή μέσω άλλου τρόπου ηλεκτρονικά ώστε να καταστεί δυνατή η παρακολούθηση της υπηρεσίας παροχής υπηρεσιών γυμναστικής.

Η μέσω διαδικτύου (on line) αγορά των παρεχόμενων  υπηρεσιών, όπως εμφανίζονται κάθε φορά στην παρούσα ιστοσελίδα καθώς και η πληρωμή του τιμήματος μέσω ηλεκτρονικού τύπου (π.χ. πιστωτικής κάρτας, μεταφορά χρημάτων), είναι συμφωνία προσχώρησης και διέπεται από τους παρόντες όρους και συμφωνίες, τους οποίους οφείλει το μέλος να αποδεχθεί επιλέγοντας (κάνοντας «κλικ») το σχετικό πεδίο που υπάρχει στο τέλος του παρόντος με την ένδειξη «Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους και συμφωνίες», προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η σχετική συναλλαγή. Η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών τεκμαίρεται αμάχητα με την επιλογή (κάνοντας «κλικ») του πεδίου αυτού. Με την αποδοχή των παρόντων όρων και συμφωνιών και τη συμπλήρωση των στοιχείων που ζητούνται στα αντίστοιχα πεδία, τεκμαίρεται αμάχητα η σύναψη έγκυρης σύμβασης μεταξύ της ιστοσελίδας και του μέλους, η οποία διέπεται από τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες:

Οι υπηρεσίες παρέχονται έναντι μηνιαίας, 3μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής και αναλύονται διεξοδικά στην ιστοσελίδα στο πεδίο «ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» για γυμναστική, όπως και η χρονική διάρκεια χρήσης της κάθε υπηρεσίας (απεριόριστη κ.λ.π.). Επίσης, στο ίδιο σημείο διαχωρίζονται με ακρίβεια, τόσο οι τυχόν δωρεάν υπηρεσίες και ο τυχόν επιπλέον της σύμβασης δωρεάν χρόνος χρήσης των υπηρεσιών μας, όσο και οι παρεχόμενες με χρέωση πρόσθετες υπηρεσίες.

Περιεχόμενο σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών, η οποία συνάπτεται μεταξύ της ιστοσελίδας παροχής υπηρεσιών γυμναστικής και του μέλους αφορά στη χρήση από το μέλος των παρεχόμενων υπηρεσιών γυμναστικής της επιλογής του μέλους. Μέλος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, με το οποίο έχει καταρτιστεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Στην περίπτωση του φυσικού προσώπου που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του (ανήλικος), αυτό αποκτά την ιδιότητα του μέλους μετά την κατάρτιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τον ασκούντα την γονική μέριμνα στο όνομα και για λογαριασμό αυτού (του ανηλίκου). Μέλος μπορεί να είναι και ένωση προσώπων, κυρίως, όταν συνάπτεται σύμβαση μεταξύ της γυμνάστριας και ένωσης προσώπων, π.χ. σωματείου, εταιρίας, με σκοπό την εκγύμναση των εργαζομένων/μελών της.

Κατάρτιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών – Εγγραφή μέλους

Η σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ της ιστοσελίδας παροχής υπηρεσιών γυμναστικής και του μέλους καταρτίζεται με την αποδοχή των όρων της που περιγράφονται σε αυτή και στα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η αίτηση εγγραφής μέλους.

Η αίτηση εγγραφής μέλους, καθώς και οποιαδήποτε άλλη μετέπειτα αίτησή του (όπως η ανανέωση συνδρομής), περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία του μέλους (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), αριθμό φορολογικού μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ), το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τμήματος εγγραφής, καθώς και το είδος της συνδρομής, με προσδιορισμό του συνολικού τιμήματος και του τρόπου καταβολής του. Ακόμη περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ενημερώθηκε το μέλος για το γυμναστήριο. Το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το γυμναστήριο σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε των ανωτέρω ατομικών στοιχείων του.

Η εγγραφή επιτρέπεται μόνο σε ενήλικες. Η εγγραφή ανηλίκου ως μέλους, καθώς και η ανανέωση και μεταβίβαση συνδρομής, είναι δυνατή μόνον από τον ασκούντα την γονική μέριμνα, ο οποίος υπογράφει την σύμβαση παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων αυτής, στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου. Τα ατομικά στοιχεία του ασκούντος τη γονική μέριμνα (πλην της ημερομηνίας γέννησης) συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής και σε κάθε μετέπειτα αίτηση, ενώ υποχρεούται και ο ίδιος να ενημερώσει το γυμναστήριο σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής αυτών.

Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο, όπου να βεβαιώνεται η ικανότητά του για σωματική άσκηση. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες. Σημειώνεται, ότι για τις εγκύους απαιτείται επιπλέον ιατρική βεβαίωση του γυναικολόγου τους, στην οποία βεβαιώνεται η ικανότητά τους να αθληθούν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω ιατρικών βεβαιώσεων, τότε το μέλος υποχρεούται να χορηγεί υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που βρίσκεται στην ιστοσελίδα, ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση, χαίρει άκρας υγείας και ασκείται με δική του ευθύνη. Επίσης, το μέλος, ανεξάρτητα από την προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης ή υπεύθυνης δήλωσης, υποχρεούται να δηλώσει αν έχει νοσήσει από τον COVID19, εξαιτίας των προβλημάτων που δημιουργεί στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η έναρξη της εκτέλεσης της συμβάσεως παροχής υπηρεσιών γυμναστικής είναι δυνατή με την πλήρωση των παρόντων όρων και την ολοκλήρωση της online αγοράς. Οι ανωτέρω υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικά μέσα στο ωράριο λειτουργίας που θα συμφωνηθεί, το οποίο  δύναται να τροποποιηθεί από την ιστοσελίδα.

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται αποκλειστικώς στο μέλος προσωπικά και όχι σε τρίτο πρόσωπο. Απαγορεύεται η μεταπώληση ή η χορήγηση με οποιονδήποτε τρόπο, μετά ή άνευ ανταλλάγματος οποιασδήποτε παροχής υπηρεσιών γυμναστικής, είτε αυτή γίνεται απευθείας μέσω διαδικτύου είτε μέσω βίντεο.

Σε περίπτωση που κατά τη χρήση του προγράμματος είτε γίνεται απευθείας ατομικά για τον γυμναζόμενο είτε γίνεται με αναπαραγωγή βιντεοκασέτας που αναπαράγεται, υποστεί οποιονδήποτε τραυματισμό ή βλάβη ο γυμναζόμενος εξαιτίας μη προσήκουσας εκτέλεσης της άσκησης, η ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη.

Τίμημα

Το συνολικό τίμημα για τις υπηρεσίες που παρέχονται με κάθε ετήσια συνδρομή αναγράφεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα. Το ποσό αυτό συμπεριλαμβάνει όλους τους φόρους και τις νόμιμες επιβαρύνσεις όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς και την αμοιβή (προμήθεια) της τράπεζας, όπως ισχύει κάθε φορά, η οποία αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της πληρωμής του τιμήματος, μέσω πιστωτικής κάρτας.

Με την αποδοχή των παρόντων όρων τεκμαίρεται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Οι δε τιμές – προσφορές θα ισχύουν αποκλειστικά για το χρόνο που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας. Για τα νέα μέλη, στο εκάστοτε αναγραφόμενο κόστος συνδρομής θα προστίθεται και το κόστος εγγραφής, το οποίο επίσης αναγράφεται ρητά στο ίδιο σημείο της ιστοσελίδας μας, το οποίο καταβάλλεται μία φορά για κάθε πρόσωπο – συνδρομητή.

Τρόποι πληρωμής

Η πληρωμή του άνω τιμήματος, τόσο για τις ετήσιες συνδρομές, όσο και τις εγγραφές, πραγματοποιείται εφάπαξ, καθώς πρόκειται για ειδική συμφωνία που λειτουργεί προς όφελος του καταναλωτή (προνομιακή τιμή, απεριόριστη χρήση μέρους υπηρεσιών, δωρεάν υπηρεσίες, δωρεάν μήνες συνδρομής).

Η πληρωμή του τιμήματος γίνεταιμέσω πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων καρτών των Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners ή με μεταφορά χρημάτων

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή κατάργησης των ατομικών ή ομαδικών προγραμμάτων και αντικατάστασή τους από άλλα. Στην περίπτωση αυτή, το μέλος διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αντικατάσταση του ανεκτέλεστου προγράμματος και είτε να αιτηθεί την τροποποίησή του με άλλο ίσης αξίας με αυτή του ανεκτέλεστου προγράμματος είτε να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με όσα ισχύουν παραπάνω σχετικά με την εφαρμογή του «δικαιώματος καταγγελίας».

Το μέλος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της κατάρτισης της παρούσας σύμβασης. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του μέλους λαμβάνει χώρα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας με την υποβολή εκ μέρους του δήλωσης υπαναχώρησης δια απλής επιστολής απευθυνόμενης προς την ιστοσελίδα.

Στην περίπτωση που το μέλος ασκήσει το προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο μόνο για τις υπηρεσίες που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί.

Διαδικασία επιστροφής χρημάτων

Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού καταβάλλεται μόνο διατραπεζικά από την ιστοσελίδα σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του μέλους.

Καταγγελία σύμβασης από την ιστοσελίδα

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα σε περίπτωση παραβίασης κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών, να καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση.

Προσωπικά Δεδομένα

Η ιστοσελίδα διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Λύση της σύμβασης

Η παρούσα σύμβαση λήγει :

α) Με τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής του μέλους
β) Με κοινή συμφωνία των μερών
γ) Με την άσκηση των δικαιωμάτων υπαναχώρησης και καταγγελίας, όπως ορίζονται ανωτέρω στα προηγούμενα άρθρα της παρούσας σύμβασης.

Λοιποί Όροι

Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ της ιστοσελίδα και του μέλους, αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κάθε δε τροποποίηση αυτής γίνεται μόνο εγγράφως.

Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος οι λοιποί εναπομένοντες όροι της παραμένουν σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτέ συμπεριληφθεί στη σύμβαση αυτή.

Για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Επίλυση διαφορών και αρμοδιότητα

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή της, προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης επίλυσής της με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.